می 9, 2019

قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

 ﺳـﺨـﻦ ﻳـﻜـﻲ از ﺑــﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس که” ﻫﻨـﮕـﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣـﺮدم ﺑﺨـﺎﻃﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻨﻄﻖ ﻃﺮف ﻧﻴﺴـﺘﻴﺪ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻣﺨﻠﻮﻗــﺎت اﺣـﺴﺎﺳـﺎت،ﻣـﻮﺟﻮداﺗــﻲ ﻛـﻪ ﺳﺮﺷﺎرازﺗﺒﻌﻴﺾ،روﺣــﻴﺎت ﭘﻴﺸﺪاوری و ﺗﻌﺼﺐ […]
می 20, 2019

خودنمایی چیست؟

می 21, 2019

 دست و دل تان به کار نمی‌رود؟

می 22, 2019

تاثیر نور خورشید بر سلامت روان

می 30, 2019

رازهای شادکامی1