می 12, 2019

پرتوی از اشعار و اندیشه‌های عطار نیشابوری

زندگینامه عطار: فرید الدین ابوحامد محمد فرزند ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوری، از شاعران و عارفان نامی نیمه‌ی دوم سده‌ی ششم و نیمه‌ی اول سده‌ی هفتم هجری […]