می 9, 2019

گفتاری چند پیرامون حقیقت سیزده بدر

روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از دل ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎری ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ و […]