می 26, 2019

بیماری ها و بیمارگر های مهم گلخانه

بیماری های مختلفی در محصولات گلخانه ایجاد میشوند که براساس اندام مورد حمله آنهارا میتوان به چند گروه تقسیم کرد: بیماری های شاخ وبرگ بیماری های […]