اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی آویشن

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی بادرنجبویه

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی به لیمو

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی زیره

گیاهی دو ساله ، بی کرک ، به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر و دارای ساقه توخالی ، شیاردار و منشعب از قاعده است، ریشه […]