اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی استویا

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی آویشن

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی بادرنجبویه

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی به لیمو

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی تاتوره

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی رازیانه

گیاهی است دو ساله، پایا با ساقه های راست و شیاردار که گاهی یکی دو متر طول دارد و به شکل خودرو در بسیاری از کشورهای […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی زیره

گیاهی دو ساله ، بی کرک ، به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر و دارای ساقه توخالی ، شیاردار و منشعب از قاعده است، ریشه […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی سیاه دانه

سیاه دانه گیاهی است یکساله با ساقه های ایستاده به ارتفاع 60 تا 70 سانتیمتر می باشد. برگها دارای بریدگی های نخی، برگچه های ریز، گل […]